About us

เกิดเป็นเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมา เหตุเพราะอยากแยกกลุ่มและคัดเนื้อหาให้เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ ไม่ต้องปะปนกันให้ค้นหาลำบากในเว็บไซต์หลัก

แต่เนื้อหาที่อัดแน่นนั้นก็ยังสามารถค้นหาและอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์หลักเช่นเดิม

เป็นส่วนหนึ่งของ website

wordyguru.com